Centos下安装或更新Firefox浏览器

Centos安装或更新Firefox浏览器,步骤如下:
1.根据系统版本(32位或64位)下载对应的Firefox安装包,如果软件的版本与系统版本不一致,会报错。
2.tar -jxv -f filename.tar.bz2 -C /usr/lib64
其中,filename.tar.bz2代表Firefox的安装包,运行时替换成实际的安装包即可
3.cd /usr/lib64/firefox
4../firefox-bin